Ansök om stöd

Stenbecks Stiftelse samarbetar med modiga aktörer som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för barn och unga i Sverige. Vi ger stöd till initiativ inom tre samhällsområden: våld mot barn, demokrati, utanförskap och social utsatthet. Stiftelsen stöttar utforskande arbete som har potential att leda till systemförändring och drivs utifrån ett tydligt barnrättsperspektiv.

Fyll i svaren nedan för att se om din organisation passar Stenbecks Stiftelse. Tänk på den specifika verksamhet eller projekt du vill söka stöd för. Notera att detta är en riktlinje och inte en garanti för att få stöd.

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
4Step 4
5Step 5
6Step 6

Företräder du en ideell organisation med verksamhet i Sverige?

Är målgruppen för den verksamhet du vill söka stöd för barn och unga (upp till 26 år)?

Arbetar din verksamhet med en metod och lösning som har potential att leda till samhällsförändring på systemnivå?

Har din verksamhet ett särskilt fokus på att stärka barn och ungas inflytande?

Arbetar din verksamhet för att förbättra situationen för barn och unga inom något av HSS prioriterade samhällsområden: våld mot barn, demokrati eller social utsatthet?

Intresseanmälan - Stängd

Just nu handlägger vi inte nya intresseanmälningar före augusti 2024.

När ni har skickat in er intresseanmälan sker en initial bedömning gentemot stiftelsens kriterier. Vi kontaktar er med besked inom 3 veckor.

Vid positivt besked bokar vi in ett introduktionsmöte, där ni får berätta mer om er samt får mer information om nästa steg i ansökningsprocessen.

Vanligtvis är handläggningstid från första kontakt till slutgiltigt beslut cirka 6 månader.

Stenbecks Stiftelse beviljar stöd till cirka 1-3 nya organisationer årligen.

Har ni ett ungdomsdrivet projekt med fokus på ungt inflytande och delaktighet? Då kanske ni passar för Demokratifonden. Läs mer här:

https://youth2030.se/demokratifonden/

4. Tidsperiod ni söker medel för (ungefärliga datum under max 12 månader). *

De verksamheter som får stöd av Stenbecks Stiftelse ska arbeta rättighetsbaserat och sträva efter samhällsförändring på systemnivå. Systemförändring avser förändring i lagar, regler och processer, attityder, normer, värderingar och andra underliggande strukturer som bidrar till problemet. Om dessa strukturer ändras kan problemet reduceras eller lösas för alla i eller majoriteten av målgruppen. Systemförändring kan även innebära att nya perspektiv tillförs ett system genom att marginaliserade röster ges ökat inflytande och delaktighet.
Stenbecks Stiftelse har ett särskilt fokus på delaktighet. Allt förändringsarbete som bedrivs och stöttas av stiftelsen ska bygga på och skapa utrymme för målgruppens egna behov, röster och inflytande.
Stenbecks Stiftelse söker aktörer som kan utmana och utveckla befintliga system, och som vågar experimentera för att ta fram nya arbetssätt.